Archive | June 18, 2018

Little House in the Big Woods (Chapter 6)

Little House in the Big Woods Laura Ingalls Wilder Chapter 6. TWO BIG BEARS. Then one day Pa said that spring was coming. In the Big Woods the snow was beginning to thaw. Bits of it dropped from the branches of the trees and made little holes in the softening snowbanks below. At noon all […]

Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên (Chương 6)

Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 6 – HAI CON GẤU LỚN Một bữa bố nói mùa xuân đang tới. Tuyết trong rừng Big Woods bắt đầu tan. Từ các tàn cây, những mảng tuyết trút xuống tạo thành những đống tuyết xốp mềm ở phía dưới. Buổi trưa, những trụ […]

Little House in the Big Woods (Chapter 5)

Little House in the Big Woods Laura Ingalls Wilder Chapter 5. SUNDAYS. Now the winter seemed long. Laura and Mary began to be tired of staying always in the house. Especially on Sundays, the time went so slowly. Every Sunday Mary and Laura were dressed from the skin out in their best clothes, with fresh […]

Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên (Chương 5)

Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 5  NHỮNG NGÀY CHỦ NHẬT Mùa đông hình như dài lê thê, Laura và Mary bắt đầu thấy mệt vì luôn luôn phải ngồi trong nhà. Đặc biệt là vào những ngày chủ nhật, thời gian nhích đi vô cùng chậm chạp. Mỗi ngày chủ […]