Archive | May 28, 2018

Thư Tình Gửi Một Người – The Love Letters (30)

Thư Tình Gửi Một Người (30) Tác giả: Trịnh Công Sơn Blao 21/1/1965 Dao Ánh Anh đọc thư Ánh hôm qua. Thư độ này sao đi chậm quá, đến gần nửa tháng mới đến. Thư anh viết cho Ánh từ ngày cuối năm có lẽ bây giờ Ánh cũng bắt đầu đọc. Trái với dự […]