Archive | April 19, 2018

Anna Karenina (Part 8 – Chapter 16-19)

Anna Karenina Leo Tolstoy Chapter 16 Sergey Ivanovitch, being practiced in argument, did not reply, but at once turned the conversation to another aspect of the subject. “Oh, if you want to learn the spirit of the people by arithmetical computation, of course it’s very difficult to arrive at it. And voting has not been […]

Anna Karenina (Quyển 8 – Chương 16-18)

Anna Karenina Leo Tolstoy Chương 16 Vốn sành môn biện chứng, Xergei Ivanovich không đối đáp lại mà đặt vấn đề tranh luận sang một lĩnh vực khác. – Nếu chú muốn dùng số học để đo tinh thần nhân dân thì tất nhiên rất khó đấy. Ngay cả phổ thông đầu phiếu, vốn không […]

Anna Karenina (Part 8 – Chapter 11-15)

Anna Karenina Leo Tolstoy Chapter 11 The day on which Sergey Ivanovitch came to Pokrovskoe was one of Levin’s most painful days. It was the very busiest working time, when all the peasantry show an extraordinary intensity of self-sacrifice in labor, such as is never shown in any other conditions of life, and would be […]

Anna Karenina (Quyển 8 – Chương 11-15)

Anna Karenina Leo Tolstoy Chương 11 Hôm Xergei Ivanovich đến Pokhrovxcoie là một trong những ngày buồn bực nhất của Levin. Đó là thời kì công việc bận rộn nhất trong năm: thời kì mà toàn thể nông dân bộc lộ một tinh thần lao động quên mình phi thường, không bao giờ thấy trong […]