Archive | April 18, 2018

Anna Karenina (Part 8 – Chapter 6-10)

Anna Karenina Leo Tolstoy Chapter 6 Sergey Ivanovitch had not telegraphed to his brother to send to meet him, as he did not know when he should be able to leave Moscow. Levin was not at home when Katavasov and Sergey Ivanovitch in a fly hired at the station drove up to the steps of […]

Anna Karenina (Quyển 8 – Chương 6-10)

Anna Karenina Leo Tolstoy Chương 6 Vì không biết lúc nào có thể rời Moskva nên Xergei Ivanovich không đánh điện báo cho em trai đi đón khi ông tới nơi. Lúc Katavaxov và Xergei Ivanovich, đen nhẻm vì bụi đường, từ chiếc xe ngựa tối tân thuê ở ga bước xuống trước căn nhà […]