Archive | April 15, 2018

Anna Karenina (Part 7 – Chapter 26-30)

Anna Karenina Leo Tolstoy Chapter 26 Never before had a day been passed in quarrel. Today was the first time. And this was not a quarrel. It was the open acknowledgment of complete coldness. Was it possible to glance at her as he had glanced when he came into the room for the guarantee?–to look […]

Anna Karenina (Quyển 7 – Chương 26-30)

Anna Karenina Leo Tolstoy Chương 26 Chưa bao giờ vì một cuộc cãi lộn mà họ dỗi nhau đến trọn một ngày. Đây là lần đầu tiên. Và còn nghiêm trọng hơn cả cãi nhau nữa. Đây là lời thú nhận hiển nhiên về một sự hờ hững hoàn toàn. Có thể nào lại nhìn […]

Anna Karenina (Part 7 – Chapter 21-25)

Anna Karenina Leo Tolstoy Chapter 21 After a capital dinner and a great deal of cognac drunk at Bartnyansky’s, Stepan Arkadyevitch, only a little later than the appointed time, went in to Countess Lidia Ivanovna’s. “Who else is with the countess?–a Frenchman?” Stepan Arkadyevitch asked the hall porter, as he glanced at the familiar overcoat […]

Anna Karenina (Quyển 7 – Chương 21-25)

Anna Karenina Leo  Tolstoy Chương 21 Sau một bữa cơm ngon tuyệt và rất nhiều rượu cô nhắc ở nhà Barnianxki, Stepan Ackađich đến nhà nữ bá tước Lidia Ivanovna hơi muộn. – Còn có ai ở nhà nữ bá tước nữa vậy? Ông khách người Pháp à? – ông hỏi tên gác cổng khi […]