Archive | April 10, 2018

Anna Karenina ( Part 6 – Chapter 31-32)

Anna Karenina Leo Tolstoy Chapter 31 The newly elected marshal and many of the successful party dined that day with Vronsky. Vronsky had come to the elections partly because he was bored in the country and wanted to show Anna his right to independence, and also to repay Sviazhsky by his support at the election […]

Anna Karenina (Quyển 6 – Chương 31-32)

Anna Karenina Leo Tolstoy Chương 31 Hôm đó, vị đại biểu vừa đắc cử và số lớn người thuộc phe chiến thắng dự tiệc ở nhà Vronxki. Vronxki đến dự bầu cử một phần vì ở nông thôn đang lúc buồn chán và muốn khẳng định sự độc lập của mình với Anna, một phần […]

Anna Karenina ( Part 6 – Chapter 26-30)

  Anna Karenina Leo Tolstoy Chapter 26 In September Levin moved to Moscow for Kitty’s confinement. He had spent a whole month in Moscow with nothing to do, when Sergey Ivanovitch, who had property in the Kashinsky province, and took great interest in the question of the approaching elections, made ready to set off to […]

Anna Karenina (Quyển 6 – Chương 26-30)

Anna Karenina Leo Tolstoy Chương 26 Vào tháng chín, Levin đến Moskva trông nom Kitty đẻ. Chàng ăn không ngồi rồi ở Moskva được một tháng thì Xergei Ivanovich chuẩn bị đi Casin (ông có một trang trại ở tỉnh này và rất quan tâm đến cuộc bầu cử sắp tới). Ông mời em trai […]