Archive | April 9, 2018

Anna Karenina (Part 6 – Chapter 21-25)

Anna Karenina Leo Tolstoy  Chapter 21 “No, I think the princess is tired, and horses don’t interest her,” Vronsky said to Anna, who wanted to go on to the stables, where Sviazhsky wished to see the new stallion. “You go on, while I escort the princess home, and we’ll have a little talk,” he said, […]

Anna Karenina (Quyển 6 – Chương 21-25)

Anna Karenina Leo Tolstoy Chương 21 – Không, anh chắc phu nhân mệt rồi và cũng chẳng thích xem ngựa đâu, – Vronxki nói với Anna khi nàng đề nghị đến trại nuôi ngựa cho Xvyajxki xem con ngựa giống mới. – Hai người cứ đi đi, còn tôi sẽ đưa phu nhân về nhà […]

Anna Karenina (Part 6 – Chapter 16-20)

Anna Karenina Leo Tolstoy Chapter 16 Darya Alexandrovna carried out her intention and went to see Anna. She was sorry to annoy her sister and to do anything Levin disliked. She quite understood how right the Levins were in not wishing to have anything to do with Vronsky. But she felt she must go and […]

Anna Karenina (Quyển 6 – Chương 16-20)

Anna Karenina Leo Tolstoy Chương 16 Đarya Alecxandrovna thực hiện dự định của mình và đi thăm Anna. Bà rất sợ làm cô em khổ tâm hoặc làm em rể khó chịu. Bà hiểu gia đình Levin không muốn gần gũi thân cận với Vronxki là đúng, nhưng bà cho mình có nhiệm vụ phải […]