Archive | April 6, 2018

Anna Karenina ( Part 6 – Chapter 6-10)

Anna Karenina  Leo Tolstoy Chapter 6 During the time of the children’s tea the grown-up people sat in the balcony and talked as though nothing had happened, though they all, especially Sergey Ivanovitch and Varenka, were very well aware that there had happened an event which, though negative, was of very great importance. They both […]

Anna Karenina (Quyển 6 – Chương 6-10)

Anna Karenina Leo Tolstoy Chương 6 Trong lúc lũ trẻ uống trà thì người lớn tụ tập ở bao lơn trò chuyện như không có gì xảy ra. Tuy vậy, mọi người và nói riêng là Xergei Ivanovich cùng Varenca, đều biết rất rõ là vừa xảy ra một sự kiện rất quan trọng, mặc […]