Archive | April 5, 2018

Anna Karenina (Part 6 – Chapter 1-5)

Anna Karenina Leo Tolstoy PART SIX Chapter 1 Darya Alexandrovna spent the summer with her children at Pokrovskoe, at her sister Kitty Levin’s. The house on her own estate was quite in ruins, and Levin and his wife had persuaded her to spend the summer with them. Stepan Arkadyevitch greatly approved of the arrangement. He […]

Anna Karenina (Quyển6 – Chương 1-5)

Anna Karenina Leo Tolstoy Quyển 6 Chương 1 Đarya Alecxandrovna cùng các con đến nghỉ hè tại nhà cô em Kitty Levina ở Pocrovxcoie. Nhà bà ở Ecgusôvô đã đổ nát, và hai vợ chồng Levin cố mời bà đến nghỉ hè với họ, Stepan Ackađich nhiệt liệt tán thành cách thu xếp đó. Ông […]