Archive | April 4, 2018

Anna Karenina ( Part 5 – Chapter 31-32)

Anna Karenina Leo Tolstoy Chapter 31 As intensely as Anna had longed to see her son, and long as she had been thinking of it and preparing herself for it, she had not in the least expected that seeing him would affect her so deeply. On getting back to her lonely rooms in the hotel […]

Anna Karenina (Quyển 5 – Chương 31-32)

Anna Karenina  Leo Tolstoy Chương 31 Khi Vronxki trở về, vẫn chưa thấy Anna ở nhà. Nghe nói có một phu nhân đến gặp nàng sau khi chàng đi được một lát, và cả hai cùng ra phố. Cách vắng mặt mà không nhắn lại là đi đâu (chưa bao giờ nàng làm như vậy), […]