Archive | April 1, 2018

Anna Karenina ( Part 5 – Chapter 21-25)

Anna Karenina Leo Tolstoy  Chapter 21 From the moment when Alexey Alexandrovitch understood from his interviews with Betsy and with Stepan Arkadyevitch that all that was expected of him was to leave his wife in peace, without burdening her with his presence, and that his wife herself desired this, he felt so distraught that he […]

Anna Karenina (Quyển 5 – Chương 21-25)

Anna Karenina Leo Tolstoy Chương 21 Alecxei Alecxandrovich quên bẵng nữ bá tước Lidia Ivanovna nhưng bà lại không quên ông. Ngay giữa lúc ông đang cô đơn thất vọng, bà đến chơi và đi thẳng vào phòng làm việc của ông, không để người nhà báo trước. Bà thấy ông đang ngồi bàn giấy, […]