Archive | November 5, 2017

Một Gia Đình – A Family

Một Gia Đình Guy De Maupassant Tôi đi thăm người bạn Simon Radevin mà tôi đã không gặp từ mười lăm năm nay. Xưa kia đó là người bạn tốt nhất của tôi, người bạn luôn chia sẻ mọi ngọt bùi cùng tôi, là người cùng tôi chia sẻ biết bao buổi tối dài đầy […]