Archive | August 1, 2017

Xin Mặt Trời Ngủ Yên – Let The Sun Go Down

  Xin Mặt Trời ngủ Yên   Một ngày ngày đã qua/ Ôi một ngày ngày chóng qua”… Những lời ca đầu tiên của “Xin mặt trời ngủ yên” dẫn dụ người nghe vào thế giới của một cái tôi tự thấm mất mát, bằng con mắt đong đếm từng ngày qua đi, cuốn phăng […]