Archive | July 21, 2017

Thư tình gửi một người – The Love Letters (7)

  Thư tình gửi một người (7) 28/9/1964 Ánh ơi, Anh viết thư cho Ánh luôn như thế này những ngày anh ở trong giai đoạn buồn bã nhất của tuổi anh. Khi anh nghiêng mình xuống một hình ảnh trong mát của Ánh anh bỗng thấy mình già nua, quá khứ đã chồng lên cao […]